Volem donar-te alguna cosa a canvi

Amb la teva aportació ens ajudes a seguir amb les nostres investigacions per fer visible el talent de l’ésser humà.
i per això, us donem l’opció de ser part de la comunitat Jo, Crec.
Gràcies, gràcies, gràcies.

Com funciona la donació i l'alta a la comunitat Jo Creo?

-Pots donar el que sentis, sempre a partir de 10€.

-Això no us obliga a cap aportació mensual ni anual. Amb la teva primera aportació de 10€, ja tens dret a ser membre de la comunitat Yo Creo.

-Són aportacions úniques, i per tant, pots aportar les vegades que sentis, sense cap obligació de permanència.

Donació + Jo Creo

És molt fàcil.
Només has de seleccionar la quantitat que vols donar i MOLT IMPORTANT: fer clic a VULL SER PART DE JO CREO a la casella sota el formulari de dades.

Només Donació

Només has de seleccionar la quantitat que vols donar sense marcar la casella de Jo Creo.

Your Donation

La donación minima es de 10€.

Details
Payment
Choose Your Payment Method
Terms and Conditions

Your personal data will be used to process Tu donación, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.

Política de Privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Fundació Geniotip (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Fundació Geniotip és: Tony Estruch, amb NIF: 44198511D (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents: Tony Estruch Adreça: C/ Sant Josep 1, 08110 Montcada i Reixac Barcelona Telèfon de contacte: 676025286 Email de contacte: info@fundaciongeniotipo.org

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’ informem que les dades personals recaptades per Fundació Geniotip, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre Fundació Geniotip i l’ Usuari o el manteniment de la relació que s’ estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’ aplicació l’ excepció prevista a l’ article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’ activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’ Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.
 • Principi d’ exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’ Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’ integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’ assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Fundació Geniotip són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’ article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Fundació Geniotip es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’ Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web. En les ocasions en què l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per Fundació Geniotip amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta. Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Fundació Geniotip, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut oferit a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web. En el moment en què s’ obtinguin les dades personals, s’ informarà l’ Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 24, o fins que l’ Usuari demani la seva supressió. En el moment en què s’ obtinguin les dades personals, s’ informarà l’ Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers. En qualsevol cas, en el moment en què s’ obtinguin les dades personals, s’ informarà l’ Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’ edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Fundació Geniotip. Si es tracta d’ un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Fundació Geniotip es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada. No obstant això, a causa que Fundació Geniotip no pot garantir la inexpugabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’ article 4 del RGPD, s’ entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’ una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’ una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Fundació Geniotip i podrà, per tant, exercir davant el Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’ accés: És el dret de l’ Usuari a obtenir confirmació de si Fundació Geniotip està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Fundació Geniotip hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’ altres, de la informació disponible sobre l’ origen d’ aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’ aquestes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’ Usuari a què es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar-hi; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’ una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’ efectuï per mitjans automatitzats, l’ Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’ oposició: És el dret de l’Usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de Fundació Geniotip.
 • Dret a no ser objecte d’ una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’ elaboració de perfils: És el dret de l’ Usuari a no ser objecte d’ una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’ elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència «RGPD-www.fundaciongeniotipo.org», especificant:

 • Nom, cognoms de l’ Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’ admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’ Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i/o correu electrònic: Adreça postal: C/ Sant Josep 1, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona Correu electrònic: info@fundaciongeniotipo.org

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Fundació Geniotip, i que per tant no són operats per Fundació Geniotip. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’ autoritat de control

En cas que l’ Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’ estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’ una autoritat de control, en particular, a l’ Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ ÚS

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis). Fundació Geniotip es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Fundació Geniotip pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos. L’accés al Lloc Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari. La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Fundació Geniotip, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sens perjudici de l’ aplicació de la corresponent normativa legal d’ obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El Lloc Web de Fundació Geniotip proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per Fundació Geniotip sense que sigui contrari al que disposen les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per Fundació Geniotip per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Fundació Geniotip sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Fundació Geniotip es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atempten contra la joventut o la infància, l’ ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fundació Geniotip no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver. El mer accés a aquest Lloc Web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Fundació Geniotip i l’Usuari. L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Fundació Geniotip no es dirigeix a menors d’edat. Fundació Geniotip declina qualsevol responsabilitat per l’ incompliment d’ aquest requisit.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fundació Geniotip no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Fundació Geniotip farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no hagi de ser ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Fundació Geniotip serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Fundació Geniotip tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc Web de Fundació Geniotip posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, bàners, botons), directoris i motors de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de recerca al Lloc Web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. Fundació Geniotip no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Fundació Geniotip en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats. Fundació Geniotip no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Fundació Geniotip i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web. L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc Web de Fundació Geniotip haurà de saber que: No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Fundació Geniotip. No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Fundació Geniotip, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix. A excepció de l’hipervincle, el lloc web en el qual s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Fundació Geniotip. L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Fundació Geniotip i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Fundació Geniotip dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fundació Geniotip per si mateix o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fundació Geniotip. L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Fundació Geniotip. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web. En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Fundació Geniotip a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Fundació Geniotip es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions. La relació entre l’ Usuari i Fundació Geniotip es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Aquest document d’Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat el dia 01/11/2021.

Col·laborem amb

Elije aquí tu día y hora.

(sino puedes elegir fecha antes, es porque ya están ocupadas)

Abrir chat
1
¿Necesitas información o ayuda?
Scan the code
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?